Bilimsel Atıflar

Doç. Dr. Sinan Bayındır Eserlerine Alınan Atıflar

A. BİR HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK HABER VERME HAKKININ YAZILI BASIN YOLUYLA İŞLENEN HAKARET SUÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ, 2010. (DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZGE APİŞ İLE ORTAK YAYIN) MAKALESİNE YAPILAN ATIFLAR

1. Serhat Sinan Kocaoğlu, Hakaret Suçu, Seçkin Yayıncılık, 2019.
2. Sinan Sami Akkurt, Sosyal Medyada Gerçekleşen İhlaller Karşısında Kişilik Hakkının Korunması, Seçkin Yayıncılık, 2019.
3. Gökhan Taneri / Gani Kamışlı, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018.
4. G. Hande Ulutürk, Basın Özgürlüğü Çerçevesinde Haber Verme ve Haber Alma Hakları’’, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt. 13, Sayı. 167-168, Temmuz-Ağustos 2018, ss. 69-151.
5. Şebnem Karaman, Basın Özgürlüğünün Bir Sınırı Olarak Kişilik Hakkı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018.
6. Mehmet Emir Arslan, ‘’Sosyal Medyada Kişilik Hakları İhlalleri ve Korunma Yolları’’ Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt. 7, Sayı. 2, Aralık 2017, ss. 123-154.
7. Ayvaz Cebre, ‘’Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Haber Verme Hakkı’’, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sayı. 7, 2016, ss. 287-319.
8. Rezzan İtişgen, ‘’Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Kötüleme Suçu’’, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt. 11, Sayı. 121, Eylül 2016, ss. 23-35.
9. Duygu Sezen, Türk Ceza Kanunu’nda Hakaret Suçu, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2016.
10. Pınar Bahar Doğan, ‘’Çatışan İki Değer: Haber Verme Hakkı ve Kişilik Hakkı’’; Ankara Barosu Dergisi, 2014, ss. 475-493.
11. Abdurrahim Altıkat, Nefret Söylemi Olarak Halkın Bir Kesimini ve Halkın Bir Kesiminin Dini Değerlerini Aşağılama Suçları, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2014.
12. Devrim Aydın, ‘’Türk Ceza Kanunu’nda Hakaret Suçu’’, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt. 19, Sayı. 2, Yıl. 2013, ss. 879-918.
13. Nermin Tombaloğlu, Türk Yüksek Yargısında Kamu Yararı Kavramı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 2013.
14. Ozan Ercan Taşkın, ‘’Bir Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Hiciv Hakkı ve Sınırları’’, Ceza Hukuku Dergisi, Sayı. 19, Ağustos 2012, ss. 109-135.
15. Fatih Birtek, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçları, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 2012.

 

B. DEVLETİN GÜVENLİĞİNE VE SİYASAL YARARLARINA İLİŞKİN BİLGİLERİ CASUSLUK MAKSADIYLA TEMİN ETME SUÇU, LEGAL HUKUK DERGİSİ, C. 12, S. 138, HAZİRAN 2014. MAKALESİNE ATIFLAR

1. Enes Köken / İbrahim Gül, ‘’Casusluk Faaliyetleri ve Uluslararası Casusluk Suçu (TCK m. 331), Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt. 5, Sayı. 1, Nisan 2020, ss. 2179-2202.
2. Murat Balcı, Siyasal veya Askeri Casusluk Suçu (TCK m. 328, 330), Adalet Yayınevi, Ankara, 2018.
3. Mehmet Korkmaz, 5237 sayılı TCK Bakımından Casusluk Kavramı, Prof. Dr. Erol Cihan’a Armağan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 8, 2008/2.

 

C. ESER SAHİBİNİN İZNİ OLMAKSIZIN ESERİ UMUMA İLETİM SUÇU, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ, 2014. MAKALESİNE ATIFLAR

1. Zeynep Mine Eryıldır, Elektronik Kitap Uygulaması ve Getirdiği Hukuki Sorunlar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü, İstanbul, 2019.
2. Esra Dikmen, Manevi, Mali ve Bağlantılı Haklara Tecavüz Suçları (FSEK m. 71/1-1), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2018.
3. Canan Küçükali, Fikri Hakların İhlalinden Kaynaklanan Tazminat Davası, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 2017.
4. Sevgi Göçmen, İnternet Aracılığı ile Eser Sahibinin Haklarının İhlali, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2015.

 

D. İNSAN ÜZERİNDE DENEY VE DENEME SUÇLARI, MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, HAZİRAN 2018. MAKALESİNE ATIFLAR

1. Mahmut Öget, ‘’İnsan Hakları ve Ceza Hukuku Bağlamında Zihin Kontrolü’’, Ceza Hukuku Dergisi, Sayı. 41, Aralık 2019, ss. 723-774.

 

E. TÜRK SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA MANİPÜLASYON SUÇU, BETA YAYINLARI, İSTANBUL, 2011. KİTABINA ATIFLAR

1. Buminhan Duman, ‘’Sermaye Piyasası Kanunu’nda Piyasa Dolandırıcılığı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2020.
2. Can Yalçın, ‘’Sermaye Piyasası Kanunu Açısından Piyasa Dolandırıcılığı Suçu’’, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt. 5, Sayı. 1, Nisan 2020, ss. 3483-3525.
3. Buminhan Duman, ‘’Türk Sermaye Piyasası Hukukunda Bilgiye Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı Suçu’’, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt. 14, Sayı. 149, Ocak 2019, ss. 16-33.
4. Gizem Dursun, ‘’Ekonomik Suça Ekonomik Ceza İlkesi ve Bu Kapsamda 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Suçları İçin Öngörülen Cezaların Değerlendirilmesi’’, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt. 14, Sayı. 175-176, Mart-Nisan 2019, ss. 853-885.
5. Asude Korucuoğulları, Sermaye Piyasalarında Uygulanacak Tedbirler, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.
6. Elifnaz Yaşa, Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisabı, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2019.
7. Aysel Gündoğdu, Sermaye Piyasası Hukuku, Güncellenmiş 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2018.
8. Buket Öz, ‘’Türk Sermaye Piyasasında Piyasa Dolandırıcılığı Suçları’’, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt. 4, Sayı. 7, Haziran 2018, ss. 137-160.
9. Uğur Aşkın, ‘’Sermaye Piyasasında Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı Suçu’’, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt. 24, Sayı. 2, Aralık 2018, ss. 682-710.
10. Mahmut Kaplan / Cem Ümit Beyoğlu, ‘’Türk Sermaye Piyasası Hukukunda Piyasa Dolandırıcılığı Suçu’’, Dr. DR. h. c. Silvia Tellenbach’a Armağan, (Editörler: Feridun Yenisey – İzzet Özgenç – Ayşe Nuhoğlu – Adem Sözüer – Faruk Turhan), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018.
11. Muzhgan Aliyeva, Eski ve Güncel Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kurallarının Karşılaştırılması, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigorta Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2018.
12. Ali İhsan Karacan, “Sermaye Piyasası Hukuku Yazılar” Cilt: I, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2017.
13. Candan Kudun, Sermaye Piyasası Araçlarından Sukuk ve Türkiye Uygulamaları, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigorta Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2016.
14. Çağatay Çınar, ‘’Birleşik Krallık Ceza Hukukuna Göre Dolandırıcılık Suçu’’, Legal Hukuk Dergisi, Cilt. 13, Sayı. 152, Yıl. 2015.
15. Ali İhsan Karacan, ‘’Sermaye Piyasası Kanunu’nun Genel Hükümleri Üzerine Bazı Düşünceler ve Seçilmiş Bir Kaynakça’’, Banka ve Finans Hukuku Dergisi, Cilt. 4, Sayı. 13, Yıl. 2015.
16. Emine Barut Özger, Sermaye Piyasası Hukukunda Piyasa Dolandırıcılığı Suçu (Ser.PK.M.107), Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2015.
17. Murat Sadak, Sermaye Piyasası Hukukunda Örtülü Kazanç Aktarımı Suçu, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 2014.

 

F. SERMAYE PİYASASI KANUNU’NUN 49. MADDESİNDE YER ALAN YAZILI BAŞVURU ŞARTININ HUKUKİ MAHİYETİNE VE SONUÇLARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ, 2011. MAKALESİNE ATIFLAR

1. Yener Ünver / Hakan Hakeri, Ceza Muhakemesi Hukuku, 17. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2020.
2. Yener Ünver / Hakan Hakeri, Ceza Muhakemesi Hukuku, 16. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019.
3. Veysel Topuz, Sermaye Piyasası Suçlarında Yazılı Başvuru Şartı ve Görevli ve Yetkili Mahkeme, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt. 10, Sayı.1, Yıl. 2019, ss. 159-172.
4. Mahmut Kaplan / Cem Ümit Beyoğlu, ‘’Türk Sermaye Piyasası Hukukunda Piyasa Dolandırıcılığı Suçu’’, Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach’a Armağan, (Editörler: Feridun Yenisey – İzzet Özgenç – Ayşe Nuhoğlu – Adem Sözüer – Faruk Turhan), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018.
5. Ömrü Yılmaz / Hakan Öncel / Ümit Şahin, Banka Zimmeti, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018.

 

G. TÜRK CEZA HUKUKUNDA AKIL HASTALIĞI, LEGAL YAYINCILIK, İSTANBUL, 2016. KİTABINA ATIFLAR

1. Sezin Vural, ‘’Sarhoşluk Kabahati’’, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt. 5, Sayı. 1, Nisan 2020, ss. 3453-3481.
2. Bahri Öztürk / Mustafa Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 19. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019.
3. Abdulbaki Giyik, Akıl Hastalığı ve Türk Ceza Muhakemesi Hukuku Bakımından Sonuçları, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Kayseri, 2019.
4. M. Emin Artuk / M. Emin Alşahin, Kriminoloji, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018.

 

H. TÜRK CEZA HUKUKUNDA AKIL HASTALIĞI VE SONUÇLARI, LEGAL HUKUK DERGİSİ, MART 2011. ATIFLAR

1. Candan Yılmaz, ‘’Kriminolojik Açıdan: Akıl Hastalığı ve Suç’’, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt. 24, Sayı. 2, Aralık 2018, ss. 743-765.

 

I. UZLAŞTIRMA, HİPERLİNK YAYINLARI, İSTANBUL, 2018. (ARŞ. GÖR. OĞUZ ERSÖZ İLE ORTAK YAYIN) KİTABINA YAPILAN ATIFLAR

1. Burak Bilge / Uğur Aşkın / Veysel Topuz, Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2020.
2. Burak Bilge / Uğur Aşkın / Veysel Topuz, Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma ve Çözümlü Soru Bankası, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019.
3. Furkan Yaşar, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi İçerisinde Arabuluculuk ve Ombudsmanlık Kurumu Arasındaki Mukayese’’, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt.9, Sayı. 2, Yıl. 2019, ss. 353-376.
4. Osman Yılmaz, Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma Müessesesi ve Uzlaştırma Süreci, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 2019.
5. Özlem Gönül, Uzlaştırma Hizmeti Kapsamında İletişim Eğitiminin Önemi (İzmir Örneği), İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2019.
6. Mustafa Yasan, ‘’6728 sayılı Kanuna Göre Karşılıksız Çek Keşidesinin Sorumluluğa İlişkin Sonuçları’’, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt. 5, Sayı. 1, Temmuz 2017, ss. 109-126.