Günümüzde tıbbi uygulama hataları (malpraktis) konusunda açılan davalarda önemli oranda artış olduğu gözlenmektedir. Artık kişilerin sağlık sistemlerinden beklentileri değişmiş, hekimlerin mesleki bilgilerini genişletmesi ve alanındaki çağdaş gelişimleri takip etmesinin önemi daha da artmıştır.

Multidisipliner bir alan olan Tıp Hukuku, içerdiği meslek etik kuralları ve hukuksal düzenlemeleri sayesinde hekimlerin yapacağı tıbbi müdahaleler açısından kendilerine yok gösterici olma özelliğinin yanı sıra hukuken bağlayıcı bir nitelik taşımaktadır. Öyle ki bu kurallara aykırılık hekimlerin hukuki ve cezai sorumluluklarına yol açmaktadır.

Bu çerçevede Bayındır Hukuk Bürosu, başta hekimler olmak üzere sağlık personelini ilgilendiren hukuksal düzenlemeler konusunda özel hastanelere danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. Böylece sağlık hizmetlerinde ve özellikle klinik psikiyatri alanında hekim, hastane, hasta ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların en aza indirgenmesi, hasta ile hastane yönetimi, hekim ve diğer yardımcı personelin uyumu içerisinde tedavi sürecinin yürütülmesi ve tamamlanması amaçlanmaktadır. Bu alanda çalışan hastane personelinin sağlık hukukuna ilişkin temel düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olması büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca hastaların maruz kaldığı teşhis ve tedavi hataları veya tedavi sonrası yükümlülüklerin ihlalinden kaynaklanan tıbbi uygulama hatalarından doğan davaların açılması ve yürütülmesi, maddi ve manevi zararların tazmini konusunda avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Bu kapsamda Bayındır Hukuk Bürosu alanında uzman ve tecrübeli hekimlerle yürütülen işbirliği çerçevesinde müvekkillerine;

  • Tıbbi uygulama hatalarından (Malpraktis) kaynaklanan ceza davalarının takibi
  • Malpraktis’ten kaynaklanan hukuk (maddi, manevi tazminat) davaların takibi
  • Tedavi sözleşmelerinin Tıp Hukukuna uygun olarak düzenlenmesi
  • Özel sağlık kurumlarının idare hukukundan kaynaklanan idari uyuşmazlıkların çözümü
  • Sağlık mesleği mensuplarınca işlenebilecek suçlara ilişkin ceza davalarının takibi

alanlarında yaratıcı çözümlerle etkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.