Kişisel Verilerin Korunması Gizlilik Bildirimi

Bayındır Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak kişisel verilerinizin güvenliğine tam anlamıyla özen gösteriyoruz.

Bu nedenle, hukuki danışmanlık hizmetlerimizden yararlananlar da dahil olmak üzere, büromuzla ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve diğer ilgili mevzuat ile işlenmesine büyük önem veriyoruz. Bu sorumluluğun bilinci ile veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi, riske uygun bir güvenlik seviyesi sağlayacak şekilde, mevzuatın belirlediği sınırlar dahilinde işliyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Gizlilik Bildirimi ile Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerin KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve korunması ile ilgili faaliyetlerimiz hakkında bilgi vermeyi amaçlıyoruz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Bayındır Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, kişisel verilerinizi hukuka uygun, doğru ve güncel bir şekilde; belirli, açık ve meşru amaçlarla işliyoruz. Bu bilgileri KVKK ve ilgili mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklamaktayız.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar ve KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen veri işleme koşulları kapsamında işlenecektir:

A. Ziyaretçiler, Mevcut Ve Potansiyel Müşteriler ve İş Ortakları Açısından

 1. Hukuk Uygulaması / Hukuki Danışmanlık Hizmetlerinin Sunulması: Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık faaliyetlerini yürütmek ve bu faaliyetlere ilişkin ek / tamamlayıcı hizmetler (tercüme, noter vb.) sağlamak amacıyla verilerinizi işliyoruz.
 2. Faaliyet ve Hizmetlerin İradesi, Yönetilmesi Ve Genişletilmesi: Bu kapsamda kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:
  • ofisimizin mali ve muhasebe işlerini yürütmek,
  • yasal nedenlerle yetkili kişilere, kuruluşlara ve / veya yetkililere bilgi sağlamak,
  • bilgi teknolojisi sistemlerini kullanmak ve güncellemek (bilgi teknolojisi hizmetlerin sağlanması, depolanması, korunması, bakımı, desteği, merkezi bir sunucu sisteminin kullanımı dahil)
  • verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak.
 3. Mevzuat ve Sektör Güncellemeleri Hakkında Bilgi Sağlama: Veri sahibi tarafından aksi belirtilmedikçe, iletişim bilgilerini işletiriz. Son mevzuat gelişmeleri ve sektör hakkında elektronik mesajlar göndermek için veri sahibi tarafından sağlanan (örn. haftalık haber bültenleri ve aylık güncellemeler)
 4. Avukatlar Kanunu ve Diğer Mesleki Düzenlemelere Uyum: Bayındır Hukuk ve Danışmanlık çeşitli mesleki yükümlülüklere tabidir. Bu kapsamda hizmetlerimizin bu yükümlülüklere uygun olarak yürütülmesi için çeşitli kişisel verileri de içeren belirli kayıtların tutulması gerekmektedir.
 5. Güvenlik Önlemlerinin Alınması: Bayındır Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, kendisine ait bilgilerin (kişisel veriler dahil) güvenliğini sağlamak için çeşitli önlemler almaktadır:
  • Bozuk e-postaları tespit etmek için otomatik taramalar ve diğer benzer işlemler gerçekleştirmek,
  • Bina güvenliğini sağlamak için ofis içinde ve çevresinde kurulan güvenlik kameraları aracılığıyla video kayıtları yapmak,
  • Yetkisiz erişimi ve yasadışı işlemleri tespit etmek için ofisimizi ziyaret eden herkes tarafından bir parola ile erişilebilen kablosuz internet ağındaki eylemleri ve ağ trafiğini izleyerek gerekli tedbirleri almak

B. Adaylar Açısından

Bayındır Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, adayların değerlendirilmesi ve işe alım sürecine ilişkin süreçleri yönetmek için kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar çerçevesinde işlemektedir;
• Gerektiğinde kimliğinizi teyit etmek,
• İlgili pozisyonlara uyum ve yeterliliğin değerlendirilmesi,
• Adaydan ek bilgi talep etmek, başvuru sürecinden haberdar etmek veya iş teklifi yapmak için e-posta bildirimleri ve diğer bildirimler göndermek

Adayın referans olarak gösterdiği üçüncü kişiye ait verilerin (örneğin isim, e-posta, telefon numarası) adayın özgeçmişi yoluyla elde edilmesi halinde, Bayındır Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak bu kişisel verileri işleyerek bilgi almak amacıyla aday hakkında, söz konusu üçüncü kişi ile iletişime geçilebilir.

Sağlıkla ilgili kişisel veriler, açık rızanız alınarak ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerin (örneğin; işe alımdan önce yapılması gereken tıbbi kontrol) yerine getirilmesi amacıyla işlenir.

2. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dışında kullanılmayacak, yasal zorunluluklar ve yetkili kurum / kuruluşların talepleri dışında, açık rızanız olmadan üçüncü kişilere aktarılmayacaktır. Yasal zorunlulukların varlığı halinde Bayındır Hukuk ve Danışmanlık Bürosu tarafından işlenen kişisel veriler, kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak veri sahibinin açık rızası alınmaksızın yurt içi veya yurtdışında hukuka uygun ehliyet sahibi özel kişi veya kurumlara aktarılabilir.

Yukarıda belirtilen işleme amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olması halinde, Bayındır Hukuk ve Danışmanlık Bürosu tarafından işlenen kişisel veriler, kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak veri sahibinin açık rızası alınmaksızın yurt içi veya yurtdışında hukuka uygun ehliyet sahibi özel kişi veya kurumlara aktarılabilir. KVKK’ nin 5,6,8 ve 9. maddelerinde belirtilmiştir.

3. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz Bayındır Hukuk ve Danışmanlık Bürosu tarafından otomatik yollarla (sözlü iletişim, e-posta, telefon, yazılı vb. ) toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen yollardan toplanan kişisel veriler, aşağıdaki koşullardan birine dayanılarak açık izniniz alınmadan işlenebilir:
• Bir yasa tarafından açıkça izin verilmişse,
• Veri sahibinin veya başka bir kişinin yaşamını veya fiziksel bütünlüğünü, söz konusu kişinin rıza göstermediği veya fiziksel engellilik nedeniyle rızasının yasal olarak geçersiz olduğu durumlarda korumak gerekirse,
• Bir sözleşmenin uygulanması veya uygulanması için gerekli ve doğrudan bununla ilgiliyse,
• Bir veri denetleyicisinin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekliyse,
• İlgili bilginin veri sahibinin kendisi tarafından kamuya açıklanması durumunda,
• Belirli bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekliyse,
• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmemesi koşuluyla, veri denetleyicisinin meşru menfaatleri için gerekliyse,
• Veri sahibinin açık rızasına ihtiyaç duyulmadan özel kişisel veri kategorilerinin işlenmesine kanunla izin veriliyorsa

4. Kişisel Verilere Erişim Ve Kişisel Verilerin Düzeltilmesini Talep Etmek Hakları

KVKK’ nın 11. Maddesi uyarınca, veri sahibi;
• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek veya işleme ile ilgili bilgi talep etmek,
• Kişisel veri işlemenin amacını ve verilerinin bu amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerin aktarıldığı tüm üçüncü kişilere bu işlemin bildirilmesini talep etme,
• İşleme amaçlarının ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme ve kişisel verilerin aktarıldığı tüm üçüncü tarafların bu işlemden haberdar edilmesini talep etme,
• Kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi yoluyla elde edilen aleyhine herhangi bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğraması halinde zararın tazmini talep edebilir.

Yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkin talebinizi başvuru formunu doldurarak imzalı aslını elden teslim ederek, iade dekontu ile Bostancı Mah. Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad. Bostan Sk. No:21 D:8 Kadıköy/İstanbul adresine posta ile göndererek veya güvenli bir elektronik imza, mobil imza ile info@bayindirhukuk.com.tr adresine göndererek iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahiplerinin yukarıda belirtilen şekillerde ilettikleri tüm talepler, Bayındır Hukuk ve Danışmanlık Bürosu tarafında ücretsiz olarak ve en geç 30 gün içinde karara bağlanacaktır. Ancak bu işlemin ayrı bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarifesinde belirtilen ücret tahsil edilebilir.

KVKK kapsamındaki başvurular, 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuruya İlişkin Ulusal ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Türkçe yapılmalıdır.

Veri Sahibi Başvuru Formu

1. Genel Bilgilendirme

İşbu Başvuru Formu, kişisel verileri işlenen veri sahibi (“Veri Sahibi”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (11. ve 13. maddeleri uyarınca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına, veri sorumlusu sıfatıyla Bayındır Hukuk ve Danışmanlık Bürosu tarafından hazırlanmıştır.

2. Başvuru Hakkına İlişkin Bilgilendirme

KVK Kanunu 11’inci maddesi uyarınca Veri Sahibi Bayındır Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’ na başvurarak kendisiyle ilgili aşağıda yer alan taleplerde bulunabilir:
• kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• ilgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini isteme.

Başvuru Yöntemleri

KVK Kanunu’nun 11. ve 13. maddeleri uyarınca; Bayındır Hukuk ve Danışmanlık Bürosu‘na, KVKK’nin uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi işbu formun doldurulması suretiyle aşağıdaki tabloda yer alan başvuru yöntemlerini kullanarak iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi Başvuru Yapılacak Adres Başvuruda Gösterilecek Bilgi
Yazılı başvuru ile Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla Bostancı Mah. Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad. Bostan Sk. No:21 D:8 Kadıköy/İstanbul Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi” yazılacaktır.
Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle info@bayindirhukuk.com.tr E-postanın konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi” yazılacaktır.
Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Mobil imza/e-imza içerecek biçimde sistemimizde bulunmayan elektronik posta adresi kullanmak suretiyle - -

Veri Sahibi aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir;
• Talebe ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka başvuruya eklenmesi gerekmektedir, eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Yukarıda belirtilen adresler haricinde yazılı veya elektronik ortamda başka bir adrese başvuru yapılması halinde söz konusu başvuru işleme alınmayacaktır.
• Veri sahibinin kimliğinin tespit edilmesi açısından yazılı başvurular ancak noter kanalıyla Bostancı Mah. Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad. Bostan Sk. No:21 D:8 Kadıköy/İstanbul adresine gönderim veya veri sahibinin kimliğini bizzat ibraz etmesi suretiyle kabul edilecek ve kimlik tespiti yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Veri Sahibinin Bilgileri

Aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir. Lütfen sizinle iletişime geçilebilmesi ve kimliğinizin doğrulanabilmesi için aşağıdaki alanları doldurunuz.

Ad Soyad
T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası
Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi
Cep Telefonu
Telefon Numarası
Faks Numarası
E-posta Adresi
Başvuruma ilişkin sonucun e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Başvuruma ilişkin sonucun posta aracılığı ile gönderilmesini istiyorum.
Başvuruma ilişkin sonucun faks yolu ile gönderilmesini istiyorum.

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi aşağıda detaylı olarak belirtiniz.

KVKK uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde KVKK 13. maddesine uygun olarak değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu Veri Sahibi Başvuru Formu (ve varsa ekleri) ile tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza: